מדוע נדרשים הליכי פיקוח ואכיפה?

פעילות הפיקוח העירוני ונקיטת הליכי אכיפה של חוקי העזר העירוניים נועדה לשמור על הסדר הציבורי ברחבי העיר, לשפר את איכות חיי התושבים ולהקנות ביטחון לתושבי העיר ולאזרחים הפוקדים את העיר.
אגף הביטחון הממונה על הפיקוח העירוני פועל רבות בתחום האכיפה תוך שהוא מתאים עצמו לשינויים העירוניים ולצורכי האכיפה המשתנים.
אגף הביטחון על שלוחותיו עורך, בין היתר, סיורים בשכונות העיר ובמרכזי התעסוקה והמסחר במטרה לשמור על הסדר הציבורי, לשפר את פני העיר, ולדאוג לרווחת התושבים ואיכות חייהם בעיר.
בנוסף, פועל אגף הביטחון בשיתוף פעולה מול גורמי אכיפה אחרים על מנת להבטיח נקיטה בהליכי האכיפה המתאימים בהתאם לנסיבות העניין.

פיקוח עירוני:

הפיקוח העירוני מתמקד בשני תחומים עיקריים – האחד, אכיפה חוק העזר בתחום החניה והשני, אכיפת חוק העזר בעניין שמירת הסדר והניקיון.

במסגרת זו עוסק הפיקוח העירוני באכיפה, בין היתר, כנגד חניה אסורה ברחבי העיר, מניעת מטרדים כהגדרת בחוק העזר, השלכת פסולת שלא בכלי האצירה ברחבי העיר, השלכת פסולת בניין, הוצאת גזם והשלכתו שלא במועדים הקבועים, סילוק מפגעים לרבות רכבים נטושים / גרוטאות רכב, פיזור מודעות במקום ציבורי, רוכלות ועוד.  

תשלום דוחות פיקוח עירוני:

קיבלת דוח? ניתן להסדיר את התשלום, באחת מן האפשרויות המפורטות:

  1. תשלום מקוון באתר 
  2. במענה טלפוני בטל'  08-8696985  (אשראי בלבד)
  3. בכל סניפי בנק הדואר.

שימו לב! יש לשלם את הדוח תוך 90 ימים מיום קבלתו. במידה ולא ישולם במועד המצוין בדוח תחול תוספת פיגורים בשיעור הקבוע בחוק.

בקשה לביטול הודעת קנס / ערעור:

בתוך 30 ימים מקבלת הודעת הקנס רשאי מקבל הדוח לפנות בבקשה לביטול הדוח או להגיש ערעור.
הגשת הבקשה או הערעור נעשית במשרדי הפיקוח העירוני או באתר עיריית נתיבות לינק ישיר.
לבקשה / ערעור יש לצרף מסמכים התומכים בטענות הנטענות בבקשה ולציין את מס' הדוח.

יודגש - משחלפו 30 ימים ממועד קבלת הודעת הקנס, לא ניתן עוד להגיש בקשה לביטול הודעת הקנס / ערעור.
הבקשות שהוגשו לביטול נבחנות ע"י התובע/ת העירוני/ת. ההחלטה תישלח בדואר למבקש.

בקשה להישפט:

מקבל הדוח רשאי לבקש להישפט וזאת בתוך 90 ימים ממועד קבלת הודעת הקנס.
אם הוגשה בקשה לביטול הודעת הקנס, ניתן להגיש את הבקשה להישפט (לאחר קבלת החלטת התובע) וזאת בתוך 30 ימים.

בקשה להישפט ניתן להגיש באמצעות:
מילוי הפרטים בצירוף ת.ז בנספח המצורף להודעת הקנס ולשלוח אותה לכתובת של הפיקוח העירוני – יחידת יפת"ח.

טיפול במפגעים:

נתקלתם במפגע? התקשרו למוקד 106 ודווחו

יצירת קשר:

פיקוח ואכיפה סביבתית
personיחידת יפתח
personכתובת רחוב שבטי ישראל 44 (אולמי גיל לשעבר),נתיבות
personטלפון 08-8696985
personפקס 08-9107124
personשעות פעילות ימים א'-ה': 08:00- 16:00