אנו החתומים מטה,

מבקשים לקבל "ביטול רישום" מתאריך

עבור

ילדים:
שםת"ז שנת לידהמוסד לימודים נוכחי

טופס שלא ייחתם על ידי שני ההורים ולא יצורפו אליו ספחי שתי תעודות זהות פתוחים והמסמכים הנדרשים בהתאם לבקשה לא יטופל

תיאור הבקשה:

מעבר דירה לישוב אחר (חובה לצרף חוזה רכישה/שכירות חתום + חשבונות מים, חשמל וארנונה)

כתובת ישנה

כתובת חדשה:

במקרה של הורה עצמאי- חובה למלאה הצהרה והתחייבות להורה עצמאי

שימו לב- יש לסמן בסעיף המתאים מסעיף 1 או 2

הצהרה והתחייבות- הורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, יחידני/ת

אפוטרופוס יחיד:
אפוטרופוס יחיד:

אפוטרופסות משותפת:

הנני מצהיר ומתחייב כי הנני האפוטרופוס החוקי של הקטין/ה ואחראי לחינוכו/ה במשותף עם:

להלן- האחראי הנוסף
הצהרה
הצהרה
Browser not supported
Browser not supported

ניתן להעביר את המסמכים ידנית במנהל החינוך- עיריית נתיבות

פקס: .089945624 (לידי רעיה דנישבסקי) או במייל raya@netivot.muni.il