אישור על ביטול רישום במוסדות החינוך נדרש במקרים של מעבר מגורים לרשות אחרת.

אופן קבלת האישור:

לצורך קבלת אישור ביטול הרישום, יש למלא את  הטופס המקוון לביטול רישום (מומלץ!)   בצירוף המסמכים הבאים:

  1. תעודות זהות של שני ההורים, עם ספח פתוח ובו הכתובת החדשה 
  2. חוזה שכירות / רכישה מלא
  3. חשבונות חשמל, מים וארנונה על שם המבקשים בכתובת החדשה

או להוריד את ה טופס בקשה לביטול רישום  החתום על ידי שני ההורים בצירוף המסמכיםל הנ"ל ולהגישו למחלקת חינוךב אמצעות פרטי הקשר המופיעים מטה. 

במקרה שאין מסמכים להוכחות הכתובת החדשה, יש להמציא:

  • תצהיר חתום על ידי עורך דין בעניין שינוי מקום מגורים, כולל התייחסות למועד הכניסה לכתובת החדשה.
  • תלוש ארנונה בנכס החדש
  • אישור בכתב מהגורם הרשום בארנונה, על מגורים בפועל בכתובת החדשה של משפחת התלמיד/ה.

במקרה של דירה בבנייה עצמית, יש להמציא:

  • נסח טאבו / הסכם רכישה / חוזה חכירה
  • תצהיר חתום על-ידי עו''ד, עם מועד הכניסה המשוער

במקרה של הורים עצמאיים:

הורה עצמאי מוגדר בחוק כ: רווק/ה, אלמן/ה, גרוש/ה, אישה עגונה, אישה השוהה במקלט לנשים נפגעות אלימות.
במקרים אלה, חובה למלא את חלק ההצהרה וההתחייבות להורה עצמאי, אשר בטופס הבקשה לביטול הרישום.

במקרה של שני הורים גרושים, יש לצרף אחד מהשניים:

  • פסק דין / החלטה משפטית בדבר מקום חינוך הילד/ים
  • מכתב הסכמה חתום על ידי ההורה האחר, בצירוף צילום ת.ז. שלו/ה

בקשות אשר לא יצורפו להן המסמכים שלעיל, לא תטופלנה.
בקשות מלאות, בצירוף כל המסמכים, תטופלנה ללא דיחוי.

יצירת קשר:

רעיה דנישבסקי
קצינת ביקור סדיר
08-9938710