סעיף 2 לתקנות חינוך ממלכתי (העברה) מאפשר להורים לפנות בבקשה לרשות החינוך המקומית להעביר את ילדם מבית הספר בו הוא רשום לבית ספר אחר. ההעברה מותנית בהסכמת רשות החינוך המקומית האחראית על אותו מוסד אליו שובץ הילד/ה.

זכאות ומועדים:

 • הזכאות עומדת לכל הורה המעוניין להעביר את ילדו מבית ספר אחד למשנהו.
 • מועדי ההעברה מתעדכנים ומתפרסמים מחדש בכל שנה באתר משרד החינוך (תאריכי הגשת בקשות העברה הן בדרך כלל סביב חודש ינואר/פברואר).

העברות מחוץ למועדי ההעברה:

הורים רשאים להגיש בקשה להעביר את בנם או את בתם ממוסד רשמי אחד למשנהו בכל עת, גם מחוץ למועדי ההעברה מהסיבות הבאות:

 • מטעמים חינוכיים - אי התאמת התלמיד לחברת הילדים, קשיים של הורים או של התלמיד עם מנהל המוסד או עם מוריו, בעיות הסתגלות (ע"פ החלטת הפיקוח - חובה להגיש דו"ח תפקוד לימודי והתנהגותי חתום ע"י יועצת בית הספר)
 • בשל מחלת התלמיד/ה

אופן הגשת הבקשה להעברה:

 .הורים המעוניינים להעביר את ילדיהם לבית ספר אחר, נדרשים להגיש טופס בקשת העברה חתום לכתובת הדוא"ל המופיעה מטה

הודעה בדבר ההחלטה:

רשות החינוך המקומית תודיע בכתב להורי התלמיד על החלטתה בדבר העברת תלמיד ובדבר המוסד שאליו הוא מועבר, במועדים הבאים:

 • בקשה להעברה מיידית - תוך ארבעה עשר ימים מיום הגשתה.
 • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה במועד - עד ה-1 באוגסט
 • בקשה לקראת שנת הלימודים הקרובה שהוגשה לאחר 15 ביולי - עד 10 בספטמבר.

ערעור על ההחלטה לדחות את בקשת ההעברה:

 • ניתן לערער על החלטת רשות החינוך המקומית לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים.
  יש להגיש בכתב למנהל המחוז בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • ניתן לערער על החלטת מנהל המחוז לדחות את בקשת ההורים להעברה מטעמים חינוכיים.
  יש להגיש בכתב למנהל הכללי של משרד החינוך בתוך 7 ימים מיום שהתקבלה הודעת הדחייה.
 • החלטת המנהל הכללי בערעור תהיה סופית.
 • ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים כנגד החלטת המנהל הכללי.

תהליך רישום לתושבים חדשים:

הרישום מתבצע בהגעה פיזית למינהל החינוך או באתר העירייה


שימו לב! ללא כל המסמכים המפורטים, לא ניתן יהיה לבצע את תהליך הרישום.


מסמכים נדרשים:

 • טופס בקשה לתושבים חדשים - מצ"ב טופ להורדה
 • צילום ת.ז. של שני בני הזוג + ספח פרטי ילדים + כתובת עדכנית בנתיבות.
 • חוזה רכישה או שכירות של הכתובת בנתיבות (חובה)
 • אישור ביטול רישום מעיר המגורים הקודמת (חובה)
 • משפחה עצמאית (חד הורית) - נא לצרף כתב הצהרה חתום עם כל המסמכים הנלווים
 • תעודת הישגים של שנת הלימודים הנוכחית.
 • דו"ח תפקוד לימודי והתנהגותי של התלמיד/ה חתום ע"י יועצת בית הספר.
 • אישור ויתור סודיות חתום מצורף לטופס הבקשה

את כל המסמכים - יש לשלוח כקובץ PDF אחד מרוכז ולשלוח לכתובת הדוא"ל המופיעה מטה.

קבלת תשובה:

 • הודעה על שיבוץ התלמיד/ה לבית הספר לשנה"ל הבאה, תמסר להורים עד 10 ליולי.
 • במעבר משפחת התלמיד לעיר במהלך השנה, יתבצע שיבוץ לא יאוחר מ- 5 ימים מיום הגשת הטפסים במלואם.

יצירת קשר:

מלכה כהן
קצינת ביקור סדיר
08-9938760