תנאי הזכאות:

 1.  ליד מקום המגורים
  נכה הגר בתחומי העיר נתיבות ולו רכב בעל תג חניה לנכה זכאי לקבל מקום חניה אחד המתאים לצרכיו סמוך ככל האפשר למקום מגוריו של הנכה ובלבד שנתקיימו בו כל אלה:
 • סוג ודרגת הנכות- עיוור, או אדם אשר רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין אישר לגביו בכתב אחת מאלה:
 • שדרגת נכותו מגיעה ל-90% לפחות ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לדרדר את מצב בריאותו.
 • שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכסא גלגלים לצורך ניידותו.
 • שהוא נכה הזקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.
 • שעפ"י שיקול דעתה של ועדת התנועה המקומית, הדבר מוצדק בנסיבות העניין, בהתחשב בדרגת נכותו של הנכה ובמידת ההשפעה על ניידותו.
 • אין ברשותו מקום חניה פרטי המתאים לצרכיו כנכה.
 • מילא טופס בקשה בצירוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.
 1. ליד מקום העבודה
  נכה זכאי לקבל חניה שמורה לרכבו ליד מקום עבודתו אם נתקיימו בו כל אלה:
 • בעל תו נכה מסוג ג-43 (עגלת נכים) בלבד.
 • אין ברשותו מקום חניה מתאים ליד מקום עבודתו.
 • מילא טופס בקשה בצרוף כל המסמכים והאישורים כמפורט בסעיף 3 להלן.
 • תשלום אגרה במחלקה לעבודות ציבוריות.

תהליך הגשת הבקשה:

 1. הגשת בקשה- יש למלא את הטופס הרלוונטי מתוך רשימת הטפסים בליווי תצהיר ובצירוף המסמכים הנדרשים המפורטים בסעיף 3 להלן. את הטופס יש להגיש למזכירת ועדת התחבורה, בפרטי הקשר המופיעים מטה. 
 2. מזכירת ועדת התחבורה תבחן אם כל המסמכים הנדרשים נמסרו. ככל שיידרשו מסמכים נוספים היא תפנה למבקש/ת להשלמתם.
 3. הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים תועבר ללשכה המשפטית לעיון והכנת חוות דעת משפטית.
 4. מובהר כי במידה והמבקש/ת לא המציא/ה למזכירת הוועדה את המסמכים הנדרשים בתוך 14 ימים, תועבר הבקשה כפי שהיא עם המסמכים שהתקבלו לחוות דעתה של הלשכה המשפטית.
 5. בדיקת  זכאות - הבקשה בצירוף חוות הדעת המשפטית תועבר לדיון בוועדת תחבורה בה תידון הבקשה והועדה תתקבל החלטה שתירשם בפרוטוקול.
 6. קבלת תשובה - עם פרסום פרוטוקול ועדת התחבורה, תישלח תשובה למבקש, בהתאם להחלטת ועדת תחבורה.
 7. ביצוע – ככל שתתקבל תשובה חיובית והתקבלו האישורים הנדרשים מכל הגורמים, תועבר הבקשה לביצוע ע"י אגף הנדסה תוך תיאום עם התושב.

מסמכים ואישורים נדרשים:

נכה המבקש הקצאה של חניה שמורה לרכבו על פי נוהל זה, עליו להמציא את כל המסמכים והאישורים הבאים:

 1. טופס בקשה מתאים בליווי תצהיר חתום על ידי המבקש.
 2. צילום תג נכה מאושר ע"י משרד התחבורה.
 3. אישור רפואי של רופא המוסמך לאשר נכות עפ"י דין המעיד על דרגת נכותו של הנכה וסעיפי הליקוי.
 4. אישור בדבר אחוזי מוגבלות בניידות או קצבת ניידות מהמוסד לביטוח לאומי.
 5. אישור משרד הבריאות בדבר מוגבלות בניידות
  **במקרה של נכה צה"ל - יש להמציא פרוטוקול ועדה רפואית של משרד הביטחון המפרט את הנכות.
  **במקרה של עיוור – תעודת עיוור ואישור לדמי ליווי ממשרד הרווחה.
 6. צילום  רישיון רכב ע"ש הנכה.
  **במקרה של רכב שאינו בבעלות הנכה, על הרכב להיות כזה המשמש את הנכה באופן אישי ודרך קבע. עובדה זו יש לגבות בתצהיר מאומת כדין.
 7. צילום רישיון נהיגה.
 8. צילום תעודת זהות וספח כתובת או חוזה שכירות.
 9. חשבון ארנונה על שם הנכה, ובמקרה של קטין או חסוי – על שם אפוטרופוס המתגורר עמו.
 10. למבקש חניה שמורה ליד מקום העבודה- אישור ממקום עבודתו (מנכ"ל או רואה חשבון) בציון ימים ושעות העבודה.
 11. תוקף האישור עפ"י תנאי נוהל זה הינו, כדלקמן:
 • 1. למבקש חניה ליד מקום המגורים- שלוש שנים.
 • 2. למבקש חניה ליד מקום העבודה- שנה אחת בלבד.

לקראת תום אחת מן התקופות הנ"ל (בסעיף 3יא), לפי העניין, על הנכה לפעול לחידוש בקשתו להקצאת חניה שמורה לרכבו בהתאם לנוהל זה.

נוהל החלפת רכב או העתקת מקום המגורים או העבודה ע"י הנכה:

 1. נכה בעל חניה שמורה אשר החליף את רכבו, יהא זכאי להצבת תמרור חניה חדש בכפוף להמצאת צילום רישיון רכב על שמו ותשלום האגרה הכרוכה בכך.
 2. נכה בעל חניה שמורה אשר העתיק את מקום מגוריו או עבודתו, לפי העניין, יהא זכאי להקצאת חניה שמורה לרכבו בכתובתו החדשה, חלף החניה השמורה בכתובתו הקודמת וזאת כאמור בהתאם לנוהל.

נספחים:

יצירת קשר

הנדסה
personמזכירה אפרת אזרד
personכתובת רחוב ירושלים 8, בניין העירייה
personטלפון 08-9938742
personשעות פעילות ימים א', ג'- בין השעות 09:00-12:00 | יום ד- בין השעות 16:00-19:00