מהי ארנונה?

ארנונה היא מס עירוני המוטל מידי שנה, לפי פקודת העיריות על מחזיקים בנכסים (מבנים, דירות קרקעות וכו').
מיסי הארנונה השנתיים הינם אחד המקורות העיקריים לפיתוח הישוב ולהרחבת מערך השירותים המסופקים לרווחת התושבים.
הארנונה משמשת למימון הפעילות בתחומי החינוך והתרבות, רווחה וקהילה, תברואה, ניקיון ואיכות הסביבה, תאורה, עבודת פיתוח ושיקום תשתיות כבישים ועוד.
מידי שנה ועדת הכספים של הכנסת ו/או שרי הפנים והאוצר מגדירים את שיעור עדכון הארנונה עבור רשויות מקומיות (ראה צו ארנונה).

הגדרת מחזיק – אדם המחזיק למעשה בנכס והוא בעל הנכס או שוכרו או מחזיק בו בכל אופן אחר.

לצו הארנונה לשנת 2021

ערר על קביעת ארנונה כללית

השגה וערר ניתן להגיש לפי חוק רשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו – 1976.

מי רשאי להגיש השגה?

מי שחויב בתשלום ארנונה כללית, רשאי להשיג עליה השגה, לפני מנהל הארנונה, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום, על יסוד טענה מטענות אלה:

  • הנכס שבגינו נדרש התשלום אינו מצוי באזור, כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  • בהודעת התשלום נפלה טעות בציון סוג הנכס , גודלו או השימוש בו.
  • המשיג אינו ה"מחזיק" בנכס ("מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות)
  • היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8 (ג) לחוק הסדרים תשנ"ג 1992, שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

תהליך הגשת השגה:

  1. הגשה- את הבקשה יש להגיש בכתב ולהגישה למחלקת ארנונה, בפרטי הקשר המופיעים מטה.
  2. קבלת תשובה- מנהל הארנונה ישיב להשגה תוך 60 ימים מיום קבלתה. התשובה תשלח בדואר. ועדת הערר רשאית להאריך את מועד מתן התשובה להשגה עד 30 ימים נוספים.

חשוב לדעת!

  • פנייה למנהל הארנונה, שאינה במסגרת התנאים והמועדים הקבועים בחוק, לא תיחשב כהשגה.
  • הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו.
  • במסגרת הטיפול בהשגה, ייתכן שתבוצע ביקורת בנכס לצורכי ארנונה.

ערר

ניתן להגיש ערעור על תשובת מנהל הארנונה, תוך 30 ימים מיום שנמסרה התשובה. את הערר יש להגיש בפני ועדת הערר.
את הערר יש להגיש בדואר רשום לכתובת המופיעה מטה.

חשוב לדעת!

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
 

ארנונה
personכתובת שדרות ירושלים 10, נתיבות
personטלפון 08-9938717
personשעות פעילות ימים א, ב, ג, ה: 8:30-12:00 | יום ד: 16:00-18:00