עיקרי החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן- החוק) והתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ"ח-1998 (להלן – התקנות). 

הוראות החוק והתקנות מובהרים בקובץ המצ"ב- "תקנון עיריית נתיבות".  

חשוב להבהיר, כי לצד האיסור הקבוע בחוק החל על המעסיק, כעל כל אדם, להטריד או להתנכל על רק הטרדה מינית - החוק מטיל על המעסיק גם אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו, במסגרת יחסי עבודה.

נא קראו בתשומת לב התקנון ודאגו להביא לידיעת העובדים באגף את הוראותיו, וכן דאגו להטמיע את הוראות החוק והתקנות כערך מוגן. 

לידיעתכם: 

1.    התקנון יפורסם גם באתר האינטרנט של העירייה וניתן לעיין בו ולהפנות את העובדים לעיון בו. 
2.    הממונה על ההטרדות המיניות בעירייה הנה הח"מ - עו"ד שני בן חמו מהמחלקה המשפטית כך שבכל פניה בנושא ניתן ליצור קשר באופן ישיר. 
3.    תפקיד הממונה: קבלת תלונות, בירורן ומתן המלצות טיפול למעסיק. מתן ייעוץ, מידע והדרכה לפונים אליה. 
4    במבני העירייה השונים נתלתה כרזה הכוללת את "עיקרי התקנון למניעת הטרדה מינית" ובה גם פרטי התקשרות עם הממונה על ההטרדות המיניות בעירייה. 
5.    במהלך החודשים הקרובים יש כוונה לקיים סדנא בנושא מניעת הטרדה מינית בעבודה לכלל עובדי העירייה. בסדנא זו תדרש נוכחותכם וכן נוכחות מלאה של העובדים תחתיכם באגף!  

מקווה כי נצליח להמשיך לשמור על סביבת עבודה בלא הטרדה מינית או התנכלות ולטפל ביעילות במקרים, ככל שיהיו, שיבואו לידיעתנו.